Proč se setkáváme?

  • Společné uctívání Ježíše Krista

Především chceme jako křesťané z církví na Šumavě společně děkovat našemu Bohu a Pánu Ježíši Kristu, který nás svou obětí na kříži zachránil z hříchu a proměnil naše životy. Radujeme se z lásky našeho Nebeského Otce a uctíváme Boha písněmi, učíme se zachovávat jeho Slovo zapsané v Bibli, modlíme se a sloužíme si navzájem v moci Ducha svatého.

Žalmy 117:1,2 Chvalte Hospodina, všechny národy, oslavujte ho, všichni lidé, neboť je mocné nad námi jeho milosrdenství. Hospodinova věrnost trvá navěky. Haleluja!

  • Prohloubení jednoty církví a budování vztahů mezi sbory i jednotlivci

Každé společenství či sbor církve je jako ovoce s jedinečnou „chutí a vůní“, které vyrůstá ze  vztahu mezi lidmi a Bohem v jejich vlastním prostředí a okolnostech. Silné stránky a zaměření jednotlivých sborů se mohou lišit. Někde je větší důraz na vyhlašování evangelia, jinde zase na službu potřebným. Také porozumění Božímu slovu a forma zbožnosti nejsou všude stejné. Společným setkáváním na „Celošumech“ jsme vzájemně požehnáni životy, vírou a duchovními dary bratří a sester z okolních společenství. Učíme se vidět a přijímat církev v její  pestrosti a různosti. Poznáváme Boží záměry a plány, které nás převyšují. Poznáváme se také vzájemně jako věřící lidé, bratři a sestry v Kristu, navazujeme a prohlubujeme přátelství a rozmanité kontakty či spolupráci.

Efezským 4:4-6 Jedno tělo a jeden Duch, k jedné naději jste byli povoláni;  jeden je Pán, jedna víra, jeden křest,  jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech.

  • Evangelizace – vyhlašování radostné zprávy o životě, smrti a vzkříšení Ježíše Krista

Jedním z nejdůležitějších cílů celošumavských bohoslužeb je sdílení evangelia s lidmi, kteří Boha ještě nepoznali. Bůh nás posílá, abychom přinášeli zprávu o tom, že Boží Syn Ježíš Kristus byl ukřižován za naše hříchy a třetího dne vzkříšen z mrtvých. Naše společná shromáždění  jsou proto otevřená pro veřejnost, pro lidi, kteří dosud nejsou křesťany, pro hledající, pro všechny, kdo chtějí Boha poznat. Společně usilujeme o to, aby všichni lidé v našich městech a obcích a na celém území naší části šumavského regionu slyšeli o Ježíši Kristu a mohli se smířit s Bohem.

1 Janův 4:10 V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného Syna, abychom skrze něho měli život. V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého Syna jako oběť smíření za naše hříchy.

  • Sdílení duchovních darů - služba kazatelů z jiných míst ČR, ze zahraničí a z jiných církví

Pravidelnou součástí celošumavských shromáždění je služba kazatelů z jiných míst České republiky nebo ze zahraničí a z jiných církví. Tímto způsobem jsme obohacováni o to, co Bůh dělá mimo šumavský  region, přijímáme službu „zvenku“, která rozšiřuje náš obzor a vyzývá k dalším krokům víry při následování Ježíše Krista. Přijímáme působení duchovních darů, které Duch svatý dal lidem k budování Těla Kristova.

Římanům 1:11,12 Toužím vás spatřit, abych se s vámi sdílel o některý duchovní dar a tak vás posílil, to jest abychom se spolu navzájem povzbudili vírou jak vaší, tak mou.

  • Povzbuzení a upevnění církve

Je velkým povzbuzením zúčastnit se společného setkání církví z různých sborů a měst, slyšet svědectví o Božích skutcích a jednání, dozvědět se, čím procházejí bratři a sestry v okolních sborech. Křesťané se tak mohou vzájemně posilovat a upevňovat ve víře, povzbuzovat ve zkouškách a zápasech, sdílet své zkušenosti a sloužit si dary Ducha svatého. V kraji, kde dosud převládá bezbožnost a křesťané jsou mnohdy na svých místech v menšině, je pro nás Celošumavské shromáždění místem duchovního občerstvení a obnovy.

1. Tesalonickým 3:12,13 A vás ať Pán rozhojní a dá vám oplývat v lásce k sobě navzájem i ke všem lidem, jako i my máme lásku k vám, ať tak upevní vaše srdce, aby byla bezúhonná v svatosti před Bohem a naším Otcem v příchodu našeho Pána Ježíše se všemi jeho svatými. Amen.