Dobrá zpráva o životě, smrti a vzkříšení Ježíše Krista

Dobrá zpráva (evangelium) je zapsána v Bibli a obsahuje zejména následující skutečnosti:

  • Boží Syn Ježíš Kristus se narodil na tuto zemi jako člověk, byly na něho vloženy viny a hříchy všech lidí a byl usmrcen na kříži.

  • Třetího dne byl vzkříšen z mrtvých a vystoupil do nebe.

  • Kdo uvěří této zprávě a smíří se s Bohem bude zachráněn.

Proč je to dobrá zpráva?

Protože přináší lidem poselství o záchraně, odpuštění a vysvobození z hříchu. Všichni jsme se totiž provinili proti Bohu. Jednoho dne Bůh bude soudit každého člověka a kdo bude shledán vinným, bude odsouzen k trestu věčného utrpení. Takový je Boží svatý zákon. Bůh nás však miluje a nechce, abychom byli odsouzeni. Proto poslal svého Syna Ježíše Krista, aby vzal naše viny na sebe, aby byl potrestán místo nás, a tak nás zachránil. Proto byl Ježíš ukřižován. On sám ale nikdy proti Bohu nezhřešil a na důkaz toho byl třetího dne vzkříšen z mrtvých. Pak řekl svým učedníkům: „Zvítězil jsem, teď jděte ke všem lidem a vyřiďte jim, že jsem za ně zaplatil svým životem, že jsem je vykoupil z hříchu, odsouzení a trestu a nyní zvu každého, aby přišel ke mně a smířil se s Bohem. Cena je zaplacená. Kdo uvěří, bude zachráněn a Bůh ho přijme.“

Milí přátelé, Bůh vás miluje, dal za vás svého Syna Ježíše Krista, aby vás zachránil. Proto vás nyní v jeho Jménu prosíme: Smiřte se s Bohem. Cena za vaši duši je zaplacená a cesta k Bohu je otevřená.

Ježíš Kristus žije a chce vejít i do vašeho života, očistit vás a učinit z vás nového člověka. Miluje vás a je vaším nejlepším přítelem. Obraťte se nyní k němu a poproste jej v modlitbě, aby vám odpustil vaše viny. Řekněte mu konkrétní hříchy, o kterých víte, že jste se jich dopustili. Především jej ale požádejte, aby vám odpustil, že jste Boha neposlouchali a že jste žili bez něj. Rozhodněte se Ježíše celým srdcem následovat a přijměte jej jako Pána a Boha, protože tím On skutečně je. Dejte se také pokřtít, protože Bůh ustanovil křest jako potvrzení toho, že váš hříšný život bez Boha skončil a začíná nový čistý život s Bohem. Začněte číst Bibli a vyhledejte církev, kde budete moci dále růst ve svém vztahu s Bohem.

Jestliže se obrátíte k Bohu, on vás jistě přijme, odpustí vám, očistí vás od hříchů a bude stále s vámi po všechny dny vašeho života.

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna Ježíše Krista, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět zachráněn. (Bible, Janovo evangelium)